Integritetspolicy

VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET

För Hotell Hovgård AB (”Hovgård”) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att Hovgård behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat hur Hovgård behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Hovgård skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Hovgård har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

INTEGRITETSPOLICY

SÅ HÄR BEHANDLAR HOVGÅRD DINA PERSONUPPGIFTER

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Hovgård behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Hotell Hovgård AB org.nr. 556842-4971 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Hovgård dina personuppgifter?
Hovgård samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post, våra sociala medier eller på annat sätt. Det kan exempelvis ske när du bokar en vistelse eller konferens hos oss, deltar i ett evenemang, när du ansöker om arbete hos oss eller när du i övrigt använder dig av Hovgårds olika tjänster.

Hovgård kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från till exempel Skatteverket och andra offentliga källor.

Vilka personuppgifter behandlas?
Hovgård behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, id-nummer, bankuppgifter, CV, personligt brev, allergier och/eller annan information som du lämnat till Hovgård eller som i övrigt är nödvändig för att Hovgård ska kunna fullgöra sina åtaganden och sin service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar Hovgård personuppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Hovgård för bland annat följande ändamål:

·       för att kontakta dig,

·       för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig i enlighet med din bokning eller andra tjänster som du använder dig av från Hovgård,

·       för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor eller bemöta speciella förfrågningar kring din bokning,

·       för att använda som underlag vid fakturering eller för att kunna ta betalt för våra tjänster via våra digitala inbetalningsplattformer,

·       för att hantera möjliga betalningsförsummelser,

·       för att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen,

·       för att föra statistik i syfte att göra våra tjänster bättre för så många som möjligt och för dig,

·       för intern identifikation såsom bokningsnummer, internt eller officiellt kundnummer och

·       för att hantera och administrera arbetsansökningar.

När har Hovgård rätt att behandla dina personuppgifter?
Hovgård har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Hovgårds åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Hovgård. Hovgård kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Hovgård och Hovgårds personuppgiftsbiträden. Hovgård lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Hovgård inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Hovgård vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land
Hovgård överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angetts i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Hovgård dina personuppgifter?
Hovgård sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att Hovgård ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Hovgård har sparat om dig (registerutdrag). Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, personnummer/identifikationsnummer och eventuellt bokningsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Hovgård kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke till att låta Hovgård behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter och radering av personuppgifter skickas till Hotell Hovgård AB, Gamla Tylösandsvägen 102, 302 41 Halmstad, Sverige.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

Hur skyddas dina personuppgifter?
Hovgård arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies
Hovgårds webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Hovgård använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats www.hovgard.se.

Uppdatering av denna integritetspolicy
Hovgård gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.hovgard.se.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Hotell Hovgård AB
Gamla Tylösandsvägen 102
302 41 Halmstad
Sverige

Denna integritetspolicy är gällande från och med den 24 maj 2018.

Hovgårds webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Hovgård använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök. För mer information läs vår integritetspolicy.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk